Developed by JoomVision.com

Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng

Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng

Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng Trường THCS Kim Đồng - Đà Nẵng

Thực hiện quy chế công khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…../KH-THCSKĐ

Hải Châu, ngày 15 tháng 10  năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai thực hiện công khai đối với cơ sở

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dụcngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân,

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,

Căn cứ Công văn số 2912/SGDĐT-KHTC ngày 26/9/2018 về việc thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT,

Căn cứ Công văn số 319/PGDĐT-TTra ngày 04/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Châu về việc thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT,

Trường THCS Kim Đồng ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

 

II. Mục tiêu thực hiện công khai:

Công khai  của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong  quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của các cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo qui định của pháp luật.

 

III. Nội dung:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục:

a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai số lượng, độ tuổi đươc tuyển sinh vào lớp 6, chương trình giáo dục theo quy định hiện hành  của Bộ Giáo dục và Đào tạo; những yêu cầu của nhà trường đối với cha mẹ học sinh

Tổng phụ trách Đội công khai những yêu cầu về nền nếp, thái độ học tập của học sinh; các hoạt động ngoài giờ, các nội dung sinh hoạt tập thể, hoạt động đoàn thể xã hội đối với HS .

P.Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn và CSVC-HĐNG công khai kế hoạch tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa và mua sắm trang thiết bị dạy học theo kế hoạch trong năm học.

b)Chất lượng giáo dục thực tế:

Giáo viên chủ nhiệm, có trách nhiệm công khai kết quả rèn luyện về học tập cũng như về đạo đức của từng học sinh đến cha mẹ học sinh trong toàn trường.

Hàng năm nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh và có trách nhiệm báo cho phụ huynh về tình hình sức khỏe của học sinh có biểu hiện yếu kém về sức khỏe. (Giao cán bộ y tế liên hệ lên lịch và có trách nhiệm báo cáo kết quả khám sức khỏe cho Hiệu trưởng)

Phó hiệu trưởng có trách nhiệm công khai kết quả học tập của từng học sinh trên trang thông tin điện tử của nhà trường, công khai danh sách học sinh giỏi các cấp, số học sinh được công nhận xét tốt nghiệp THCS hàng năm, số học sinh thi đậu vào các trường THPT công lập (Công khai theo biểu mẫu số 09)

c) Công khai mức tối thiểu :

Kế hoạch phải đạt được, công khai việc nhà trường đang xây dựng để đạt chuẩn quốc gia theo từng giai đoạn.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục:

Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả tự đánh giá và kết quả công nhận của công tác đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a) Cơ sở vật chất:

Hiệu trưởng thực hiện công khai diện tích, số phòng học, phòng chức năng, công khai số học sinh được tuyển sinh vào trường từng năm học, sĩ số bình quân trên lớp

Giáo viên phụ trách thiết bị có trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng công khai số thiết bị đang sử dụng (Công khai theo biểu mẫu số 10)

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Hiệu trưởng công khai số lượng CB-GV-CNV, số lượng tuyển dụng mới, trình độ chuyên môn; số giáo viên, CBQL, CNV được dự các lớp học tập, bồi dưỡng….và thời gian được tham gia bồi dưỡng trong 2 năm tiếp theo.

3. Công khai tài chính; Kế toán thực hiện:

a) Tình hình tài chính của các cơ sở giáo dục:

Thực hiện công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-Ttg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc công khai tài chính . Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học:

Thực hiện công khai quỹ học phí thu của người học, các loại quỹ thoả thuận  giữa phụ huynh và nhà trường nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người học: Quỹ mua hộ, vệ sinh, quỹ Đội… của 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học:

Công khai các khoản chi lương, mức thu nhập hàng tháng của giáo viên(mức bình quân, mức cao nhất, mức thấp nhất), chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, tham quan học tập trong và ngoài nước, mức chi thường xuyên/ 1 học sinh

d) Chính sách và kết quả  thực hiện chính sách hàng năm:

Công khai danh sách miễn giảm học phí đúng đối tượng HS  thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ)Công khai kết quả kiểm toán:

Khi có kiểm toán về tài chính Hiệu trưởng thực hiện Công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ.

IV. Tổ chức thực hiện:

1.Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường:

-  Tổ chức triển khai qui chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh …

-  Thành lập ban chỉ đạo thực hiện qui chế công khai, phân công trách nhiệm phụ trách đối với các thành viên.

- Xây dựng qui chế với các nội dung, thời gian và hình thức công khai của đơn vị theo Thông tư Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ thực tế của đơn vị xây dựng phần kế hoạch cụ thể của năm học 2018 – 2019

- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Phòng GD-ĐT; báo cáo kịp thời về Phòng GD-ĐT vào đầu mỗi học kỳ, mở thêm mục trong báo cáo hàng tháng của trường.

2. Hình thức và thời điểm công khai:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của trường vào tháng 10 năm 2018 và tháng 6 năm 2019, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới.

b) Niêm yết công khai tại trường để học sinh và phụ huynh tiện xem xét vào tháng 6 hàng năm và cập nhật khi khai giảng năm học mới.

c) Đối với mức thu học phí và các khoản thu khác được phổ biến đến phụ huynh trong cuộc họp đầu năm (đối với học sinh khối 6 mới vào trường). Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm ( đối với hoc sinh khối 7,8,9)

Yêu cầu các bộ phận, các thành viên liên quan trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận

HIỆU TRƯỞNG

- Công khai trong HĐSP;

- Lưu VT, HT.

Nông Văn Thuần

Video sự kiện

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay652
mod_vvisit_counterHôm qua562
mod_vvisit_counterTrong tuần3279
mod_vvisit_counterTuần trước8264
mod_vvisit_counterTrong tháng21443
mod_vvisit_counterTháng trước9851
mod_vvisit_counterTất cả758377

Sự kiện trong tháng

    Thứ sáu, 02 Tháng 7 1976
    Kỷ niệm Ngày nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Thứ năm, 18 Tháng 7 2019
    Kỷ niệm ngày Dân số thế giới.

    Thứ bảy, 15 Tháng 7 1950
    Kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên xung phong.

    Chủ nhật, 17 Tháng 7 1966
    Ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

    Thứ ba, 20 Tháng 7 1954
    Ngày ký hiệp định Giơnevơ.

    Chủ nhật, 27 Tháng 7 1947
    Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ Việt Nam.

    Thứ năm, 18 Tháng 7 2019
    Ngày thương binh, liệt sĩ

    Thứ sáu, 28 Tháng 7 1995
    Ngày Việt Nam gia nhập Asean

    Chủ nhật, 28 Tháng 7 1929
    Kỷ niệm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.